Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 08 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Góc tương tác » Góc giáo viên

Cảm nhận nghề giáo viên

Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục


Vài năm trở lại đây, ngành giáo dục - đào tạo đã tích cực đưa công nghệ thông tin (CNTT) vào các hoạt động của ngành, đặc biệt là ứng dung CNTT trong quản lý và hoạt động dạy học đạt hiệu quả cao